Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελληνική Δημοκρατία

Κίεβο 11:25

Εισόδου στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και εξόδου από αυτό

Επικυρώθηκε με την εντολή του γραφείου υπουργών της Ουκρανίας από τις 4 Ιουνίου 2015  Νο 367

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Εισόδου στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και εξόδου από αυτό ( Ο κανονισμός μετά τις λέξεις «τοπική υποδιεύθυνση της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης» σε όλες τις περιπτώσεις  συμπληρώθηκε με τις λέξεις « η Κρατική Υπηρεσία Μετανάστευσης της περιοχής ΝΟΒΟΤΡΟΪΤΣΚΙ ή ΓΚΕΝΙΤΣΕΣΚΙ του  Νομού Χερσόν σύμφωνα με την εντολή του Γραφείου υπουργών Νο 722 από τις 16-09-2015) .

Γενικές διατάξεις

1. Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τα θέματα διέλευσης των διοικητικών συνόρων της ελεύθερης οικονομικής ζώνης "Κριμαία" κατά την είσοδο στο προσωρινά κατεχόμενο  έδαφος της Ουκρανίας και την έξοδο από αυτό των υπηκόων της Ουκρανίας σύμφωνα με τον Νόμο της Ουκρανίας  "Περί δημιουργίας  ελεύθερης οικονομικής ζώνης "Κριμαία" και ιδιαιτεροτήτων της οικονομικής δραστηριότητας στο  προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας",  καθώς και των αλλοδαπών και των ατόμων χωρίς ιθαγένεια – με τήρηση των απαιτήσεων του Νόμου της Ουκρανίας ,

" Περί εξασφάλισης  δικαιωμάτων  και  ελευθεριών  των πολιτών και το νομικό καθεστώς στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας".

2. Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό, έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Σημείο ελέγχου εισόδου στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και εξόδου από αυτό  (στο εξής - σημείο ελέγχου) - ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος στον αυτοκινητόδρομο, στο σιδηροδρομικό σταθμό με συγκρότημα κτιρίων, ειδικές, τεχνικές οχυρώσεις  και στις εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται συνοριακός,  τελωνειακός και άλλου τύπου κρατικός έλεγχος και η διέλευση προσώπων που εισέρχονται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και εξέρχονται από αυτήν, καθώς και των οχημάτων, φορτηγών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

Τα όργανα και οι υπηρεσίες που διενεργούν τον κρατικό έλεγχο στα σημεία ελέγχου (στο εξής - όργανα και υπηρεσίες ελέγχου) – υποδιεύθυνσης προστασίας κρατικών συνόρων, τοπικά όργανα Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας.

Άλλοι όροι  στον παρόντα κανονισμό χρησιμοποιούνται με την έννοια που αναφέρεται στον Κώδικα ποινικής δικονομίας της Ουκρανίας, στον Τελωνειακό Κώδικα της Ουκρανίας, στους νόμους της Ουκρανίας « Περί ενιαίων κρατικών  δημογραφικών μητρώων και των έγγραφων που πιστοποιούν την υπηκοότητα της Ουκρανίας, την ταυτότητα του ατόμου η την κοινωνική του θέση», « Περί νομικού  στάτους του αλλοδαπού και ατόμων χωρίς την υπηκοότητα «,« Περί   συνοριακό έλεγχο  «, "Περί δημιουργίας  ελεύθερης οικονομικής ζώνης "Κριμαία" και ιδιαιτεροτήτων της οικονομικής δραστηριότητας στο  προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας", «Περί εξασφάλισης  δικαιωμάτων  και  ελευθεριών των πολιτών και το νομικό καθεστώς στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας".

3. Η είσοδος στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και η έξοδος από αυτά γίνεται μέσω σημείων ελέγχου:

-αλλοδαποί και άτομα χωρίς ιθαγένεια - με διαβατήρια και ειδικές άδειες, που εκδόθηκαν από το τοπικό όργανο της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης ή από την τοπική υποδιεύθυνση της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης της περιοχής ΝΟΒΟΤΡΟΪΤΣΚΙ ή ΓΚΕΝΙΤΣΕΣΚΙ του  Νομού Χερσόν

-υπήκοοι της Ουκρανίας – υπό τον όρο προσκόμισης οποιουδήποτε εγγράφου που ορίζεται στο άρθρο 5 του νόμου της Ουκρανίας "Περί υπηκοότητας της Ουκρανίας", ή του άρθρου 2 του νόμου της Ουκρανίας "Περί διαδικασίας εξόδου από την Ουκρανία και εισόδου στην Ουκρανία των υπηκόων της Ουκρανίας".

Η είσοδος στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας από τους πολίτες της Ουκρανίας, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους γίνεται  μέσω των σημείων ελέγχου υπό τον όρο προσκόμισης διαβατηρίου του υπηκόου της Ουκρανίας, ή διαβατηρίου για ταξίδια στο εξωτερικό, ή ταξιδιωτικού έγγραφου παιδιού με τήρηση των απαιτήσεων που καθορίζονται για τα πρόσωπα αυτά στα σημεία 3-6 του Κανονισμού διέλευσης κρατικών συνόρων της Ουκρανίας από υπηκόους της Ουκρανίας, που εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου της Ουκρανίας της 27 Ιανουαρίου 1995, με αριθμό 57 (ΦΕΚ Ουκρανίας, έτος 1995, αριθμός 4, σελ 92 έτος 2010, αριθμός 65, σελ 2239).

Η έξοδος από τα προσωρινά  κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας των υπηκόων της Ουκρανίας, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του γίνεται  μέσω των σημείων ελέγχου κατά την παρουσίαση του διαβατηρίου του υπηκόου της Ουκρανίας, ή του διαβατηρίου για ταξίδια στο εξωτερικό του υπηκόου της Ουκρανίας ή του ταξιδιωτικού έγγραφου του παιδιού, συνοδεία ενός γονέα (θετού γονέα), κηδεμόνων, ατόμων που ασκούν την μέριμνα του παιδιού ή άλλων νόμιμων εκπροσώπων  ή συνοδεία άλλων πρόσωπων, εξουσιοδοτημένων για αυτό από έναν εκ των  γονέων (θετού γονέα), κηδεμόνες,  άτομα που ασκούν τη μέριμνα του παιδιού ή άλλους νόμιμους εκπροσώπους.

( η παρ. 3 σύμφωνα με την εντολή του Γραφείου Υπουργών Νο 722 από τις 16-09-2015

Σημεία ελέγχου

4. Τα σημεία ελέγχου, στα οποία πραγματοποιούνται συνοριακοί, τελωνειακοί και άλλων ειδών έλεγχοι και παρέχονται άδειες διέλευσης, στα άτομα που εισέρχονται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας ή εξέρχονται από αυτά, στα οχήματα, εμπορεύματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, δεν προορίζονται για τη διέλευση των κρατικών συνόρων. ( Τα σημεία ελέγχου αναφέρονται στο συνημμένο 1)

5. Τα σημεία ελέγχου λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο. Η λειτουργία των σημείων  ελέγχου μπορεί να διακόπτεται προσωρινά με την απόφαση του Πρόεδρου της Κρατικής Υπηρεσίας Συνόρων.

6.  Ο τρόπος αλληλεπίδρασης των οργάνων και των υπηρεσιών ελέγχου, ο γενικός κανονισμός και η αλληλουχία διεξαγωγής όλων των ειδών ελέγχου στα σημεία ελέγχου καθορίζονται από το τεχνολογικό σχεδιάγραμμα εισδοχής των προσώπων που εισέρχονται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας ή εξέρχονται από αυτά, οχημάτων και εμπορευμάτων, η οποία εγκρίνεται για κάθε ένα τέτοιο σημείο από τον διευθυντή του οργάνου φύλαξης κρατικών συνόρων, στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται το σημείο ελέγχου, σε συνεννόηση με τον επικεφαλής του αντίστοιχου τοπικού οργάνου Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί στο σημείο ελέγχου.

7. Στο τεχνολογικό σχεδιάγραμμα εισδοχής των προσώπων που εισέρχονται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας ή εξέρχονται από αυτά, καθώς και των  οχημάτων και εμπορευμάτων μέσω σημείων ελέγχου ορίζονται:

Το μέρος ή οι εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή έλεγχου των προσώπων, οχημάτων και εμπορευμάτων, τα όρια του εδάφους του σημείου ελέγχου και τις ζώνες του συνοριακού και τελωνειακού έλεγχου (ζώνη καθεστώτος), περιοχές τεχνικής  εξυπηρέτησης των ατόμων και μεταφορικών μέσων, χώρος στάθμευσης των μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπό κράτηση

διαδρομές, χώρος στάθμευσης και χώρος ακινητοποίησης μεταφορικών μέσων, τρένων (βαγονιών), που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, καθώς και τη διαδικασία ενεργειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με στρατιωτικές απειλές, μαζικές ταραχές, διάπραξη τρομοκρατικής πράξης, εμπόδια ή κωλύματα στη λειτουργία σημείων ελέγχου, καθώς και σε περίπτωση εμφάνισης φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,

ο γενικός κανονισμός και η αλληλουχία συναλλαγών με τα πρόσωπα, μεταφορικά μέσα και εμπορεύματα,

η διαδικασία για την εισδοχή στο σημείο ελέγχου και στην ζώνη καθεστώτος  των  προσώπων, μεταφορικών μέσων και αγαθών, ο τρόπος της μετακίνησης τους.

8. Τα όρια του εδάφους του σημείου ελέγχου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές καθορίζονται και εγκρίνονται σε συνεννόηση με τον  διευθυντή του οργάνου φύλαξης κρατικών συνόρων, στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται το σημείο ελέγχου, και από τον επικεφαλής του αντίστοιχου τοπικού οργάνου Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας, με εντολή του επικεφαλής του σιδηροδρόμου, στο οποίο  βρίσκεται το σημείο ελέγχου. 

Τα όρια του εδάφους του σημείου ελέγχου για την οδική κυκλοφορία καθορίζεται και εγκρίνεται σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του αντίστοιχου τοπικού οργάνου Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας και το όργανο τοπικής αυτοδιοίκησης με εντολή του επικεφαλής του οργάνου φύλαξης κρατικών συνόρων, στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται το σημείο ελέγχου.

9. Πριν από τα σημεία ελέγχου μπορεί να δημιουργηθεί ζώνη τεχνικής εξυπηρέτησης προσώπων και μεταφορικών μέσων όπως αναφέρονται στην παρ. 24 των κανονισμών σημείων διέλευσης κρατικών συνόρων και σημείων ελέγχου που επικυρώθηκαν με την εντολή του γραφείου υπουργών της Ουκρανίας από τις 18 Αυγούστου 2010 Νο 751 (  (ΦΕΚ Ουκρανίας, έτος 2010, αριθμός 65, σελ. 2265).

10. Οι εργασίες που σχετίζονται με την κατασκευή, ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση των σημείων ελέγχου, ανατίθενται στο Υπουργείο Υποδομών.

11. Στα σημεία ελέγχου δεν επιτρέπεται η χρήση των σύμβολων του κράτους-κατακτητή, των σύμβολων προσωρινά κατεχόμενων εδαφών ή των στοιχείων τους.

Λειτουργία των σημείων ελέγχου

12. Στα σημεία ελέγχου, το όργανο φύλαξης κρατικών συνόρων στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται το κάθε σημείο ελέγχου, εφαρμόζεται κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος διέπει την πρόσβαση των προσώπων που εμπλέκονται στον έλεγχο και εξυπηρέτηση ατόμων, μεταφορικών μέσων,  η αναχώρηση από τα σημεία ελέγχου των μεταφορικών μέσων που εισέρχονται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και εξέρχονται από αυτά.

13. Στον χώρο (στην τοποθέτηση) και στα μεταφορικά μέσα, στα οποία βρίσκονται άτομα, που πριν από την είσοδο στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας πέρασαν έλεγχο δικαιολογητικών, άλλους ελέγχους που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του συνοριακού ελέγχου, καθώς και στον χώρο (στην τοποθέτηση) και στα μεταφορικά μέσα που ήρθαν από προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας και δεν πέρασε τέτοιο έλεγχο και επιθεώρηση,  απαγορεύεται είσοδος στα άλλα άτομα χωρίς την άδεια του εξουσιοδοτημένου υπάλληλου της υποδιεύθυνσης φύλαξης κρατικών συνόρων.

14. Οι υπάλληλοι των οργάνων και των υπηρεσιών ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων τους στα σημεία ελέγχου υποχρεούνται να  διαθέτουν  μαζί τους υπηρεσιακά δελτία και κάρτες εκπροσώπησης, ενώ άλλα άτομα που προσέρχονται στο σημείο ελέγχου για επαγγελματικούς λόγους πρέπει να έχουν  μια ειδική κάρτα εκπρόσωπου για προσωρινή παραμονή όπως αναφέρονται στην παρ. 21 των κανονισμών σημείων διέλευσης κρατικών συνόρων και σημείων ελέγχου που επικυρώθηκαν με την εντολή του γραφείου υπουργών της Ουκρανίας από τις 18 Αυγούστου 2010 Νο 751.

15. Η τήρηση της δημόσιας τάξης στα σημεία ελέγχου εξασφαλίζεται από τα όργανα εσωτερικών υποθέσεων σε συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες ελέγχου, και σε περίπτωση απειλής ποινικών και άλλων παράνομων πράξεων, σε συνεργασία με  τις αρμόδιες μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

16. Η επιβίβαση των ατόμων στα μεταφορικά μέσα (και αποβίβαση από αυτά), καθώς και η φόρτωση (η εκφόρτωσης) του εμπορευμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων στα σημεία ελέγχου πραγματοποιούνται με την άδεια των αρμόδιων υπαλλήλων της υποδιεύθυνσης φύλαξης κρατικών συνόρων και του τοπικού τμήματος της Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας.

17. Τα άτομα και το προσωπικό που εξυπηρετεί τα μεταφορικά μέσα μετά την είσοδο στο έδαφος των σημείων εισόδου, κατόπιν αιτήματος των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των οργάνων και υπηρεσιών ελέγχου παρέχουν πρόσβαση στα μεταφορικά μέσα, στα εμπορεύματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

18. Τα άτομα και το προσωπικό που εξυπηρετεί τα μεταφορικά μέσα, τα οποία   εισήλθαν στο έδαφος των σημείων ελέγχου, έχουν το δικαίωμα:

να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των μεταφορικών μέσων, εμπορευμάτων που τους ανήκουν, καθώς και κατά την δειγματοληψία των ουσιών και υλικών που βρίσκονται στην κατοχή τους, για την ταχεία ανάλυση από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες

να λαμβάνουν από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της υποδιεύθυνσης φύλαξης συνόρων και άλλα όργανα και υπηρεσίες ελέγχου την προφορική εξήγηση σχετικά με  μια προσωρινή άρνηση εισόδου στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και εξόδου από αυτά.

19. Η έξοδος από το έδαφος των σημείων ελέγχου των μεταφορικών μέσων  πραγματοποιείται μόνο με την άδεια του εξουσιοδοτημένου  υπάλληλου της υποδιεύθυνσης φύλαξης κρατικών συνόρων.

20. Η εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της υποδιεύθυνσης φύλαξης κρατικών συνόρων και άλλων οργάνων και υπηρεσιών  ελέγχου στα σημεία ελέγχου είναι υποχρεωτική για όλα τα πρόσωπα που εισέρχονται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και εξέρχονται από αυτά.

Ειδικές άδειες

21. Μια ειδική άδεια χορηγείται:

1) στην περίπτωση που στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας διαμένουν πλησιέστερη  συγγενείς ή μέλη της οικογένειας ενός από το συζυγικό ζεύγος των αλλοδαπών ή ανιθαγενών, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα που εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους κρατικούς φορείς της Ουκρανίας,

2) στην περίπτωση που στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας έχουν ταφεί πλησιέστερη συγγενείς ή μέλη της οικογένειας ενός από το συζυγικό ζεύγος των αλλοδαπών ή ανιθαγενών, όπως αποδεικνύεται με τα σχετικά έγγραφα, 

3) στην περίπτωση θανάτου των πλησιέστερων συγγενών ή μελών της οικογένειας  ενός από το συζυγικό ζεύγος των αλλοδαπών ή ανιθαγενών που διέμεναν στα προσωρινά  κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, όπως επιβεβαιώνεται με τα σχετικά έγγραφα,

4) στην περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε ακίνητα που βρίσκονται στα προσωρινά  κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας 

5) στην περίπτωση ανάγκης διενέργειας διπλωματικών και προξενικών λειτουργιών, ιδίως στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, των οποίων η Ουκρανία είναι μέλος, διεξαγωγής δραστηριοτήτων από άλλους διεθνείς κυβερνητικούς οργανισμούς, διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις άλλων χωρών και ανεξάρτητες αποστολές για προστασία  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η ειδική άδεια εκδίδεται μόνο κατόπιν αιτήματος ή έγκρισης του Υπουργείου Εξωτερικών

6) στην περίπτωση πραγματοποίησης τακτικών δρομολόγιων προς προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων των σιδηροδρόμων

7) στην περίπτωση ανάγκης  για τις δημοσιογραφική δραστηριότητα  (μόνο κατόπιν αιτήσεως ή συγκατάθεσης του Υπουργείου Πολιτικής  Πληροφόρησης )

8) στην περίπτωση ανάγκης  θρησκευτικών αποστολών, θρησκευτικών τελετών ή θρησκευτικής υποστήριξης (μόνο με αίτηση ή έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού) 

9) στην περίπτωση διαμονής στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας, βάσει της μόνιμης άδειας παραμονής, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, του αλλοδαπού ή ατόμου χωρίς την υπηκοότητα , ο τόπος διαμονής των οποίων είναι καταχωρημένος στην  Κριμαία ή στην Σεβαστούπολη.

10) στην περίπτωση ανάγκης συμμετοχής στις  εκδηλώσεις της Συνέλευσης των Τατάρων της Κριμαίας.

( Παρ. 21 σύμφωνα με την εντολή του Γραφείου υπουργών Νο 722 από τις 16-09-2015) .

22. Ειδική άδεια εκδίδεται από τοπικό όργανο της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης ή από την τοπική υποδιεύθυνση της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης της περιοχής ΝΟΒΟΤΡΟΪΤΣΚΙ ή ΓΚΕΝΙΤΣΕΣΚΙ του  Νομού Χερσόν σε έντυπο του κατά τον τόπο κατοικίας του αλλοδαπού ή του πρόσωπο χωρίς υπηκοότητα στην επικράτεια της Ουκρανίας .(  το έντυπο  της Ειδικής άδειας αναφέρεται στο συνημμένο  2) 

Ειδική άδεια υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης ή από την τοπική υποδιεύθυνση της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης της περιοχής ΝΟΒΟΤΡΟΪΤΣΚΙ ή ΓΚΕΝΙΤΣΕΣΚΙ του  νομού Χερσόν, ή από τον αναπληρωτή του. Στην ειδική άδεια επικολλάται μια φωτογραφία, η οποία επικυρώνεται με την σφραγίδα του αρμόδιου οργάνου.

23. Για την έκδοση της ειδικής άδειας, ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής υποβάλλει στο τοπικό όργανο της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης:

1) Αίτηση (  σύμφωνα με το συνημμένο 3)

2) Διαβατήριο (μετά την επίδειξη επιστρέφεται) 

3) Έγγραφο που να βεβαιώνει την νόμιμη βάση για παραμονή στην Ουκρανία

4) αντίγραφο της σελίδας η οποία περιέχει προσωπικά στοιχεία, από το ταξιδιωτικό έγγραφο ή δελτίο ταυτότητας του ατόμου χωρίς ιθαγένεια, μεταφρασμένη στην  ουκρανική γλώσσα, με απαιτούμενη από το Νόμο επικύρωση της μετάφρασης.

5) Τα έγγραφα που πιστοποιούν τον σκοπό της εισόδου στα προσωρινά κατεχόμενα  εδάφη της Ουκρανίας:

αντίγραφα των εγγράφων που επιβεβαιώνουν την συγγενική σχέση του αλλοδαπού ή ατόμων χωρίς υπηκοότητα , καθώς και τον τόπο κατοικίας των συγγενών του ή των μέλλων της οικογένειάς του στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας,

αντίγραφο του εγγράφου που επιβεβαιώνει τον θάνατο των πλησιέστερων συγγενών, οι οποίοι ζούσαν στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας,

έγγραφο που βεβαιώνει την ταφή των πλησιέστερων συγγενών ή των μελών της οικογένειάς του στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας,

έγγραφα που αποδεικνύουν την κυριότητα των ακινήτων που βρίσκονται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας, 

αίτηση ή έγκριση του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό τους όρους που προβλέπονται στο σημείο 5 της παραγράφου 21 του παρόντος Κανονισμού

Αίτηση ή έγκριση του Υπουργείου Πολιτικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο σημείο 7 της παραγράφου 21 του παρόντος Κανονισμού

αίτηση ή έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, υπό τους όρους που προβλέπονται στο σημείο 8, παράγραφος 21 του παρόντος Κανονισμού

πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας (μετά την υπόδειξη επιστρέφεται) που εκδίδεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης  ή από την υποδιεύθυνση της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, και το αντίγραφο του με την καταχώρηση του τόπου διαμονής του αλλοδαπού ή άτομου χωρίς ιθαγένεια στην Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας  ή στην Σεβαστούπολη.

Αίτηση της Συνέλευσης των Τατάρων της Κριμαίας υπό τους όρους που προβλέπονται στο σημείο 10 της παραγράφου 21 του παρόντος Κανονισμού

άλλα έγγραφα που μπορούν να επιβεβαιώσουν το σκοπό της εισόδου στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας,

6) τρεις φωτογραφίες διαστάσεων 3.5 x 4.5 εκατοστά.

Για την έκδοση της ειδικής άδειας υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο  σημείο 6 της παραγράφου 21 του παρόντος Κανονισμού, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμου της Ουκρανίας, μετά την παραλαβή των αιτήσεων από τις διοικήσεις των ξένων σιδηροδρόμων υποβάλλει στο τοπικό όργανο της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης στο Κίεβο τις λίστες των αλλοδαπών και άτομων χωρίς ιθαγένεια  και έγγραφα που ορίζονται στα σημεία 1, 4 και 6 της παρούσας Παραγράφου.

Για την έκδοση της ειδικής άδειας υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το σημείο 10 της παραγράφου 21 του παρόντος Κανονισμού, η Συνέλευση των Τατάρων της Κριμαίας υποβάλλει στο τοπικό όργανο της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης νομού Χερσόν τις αιτήσεις και τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 1 και 6 της παρούσας παραγράφου, καθώς και το αντίγραφο σελίδας του διαβατηρίου του αλλοδαπού ή του δελτίου ταυτότητας του ανιθαγενή με τα προσωπικά δεδομένα και την μετάφρασή της στην ουκρανική γλώσσα.

Η Υπηρεσία Κρατικών Συνόρων, κατά τον καθορισμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εσωτερικών τρόπο παρέχει στους  συμβολαιογράφους πρόσβαση στα σημεία ελέγχου για εκτέλεση των συμβολαιογραφικών πράξεων, οι οποίες σχετίζονται με την έκδοση εγγράφων για την έξοδο από τα προσωρινά  κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

24. Η ειδική άδεια εκδίδεται σε αλλοδαπούς και  άτομα χωρίς την υπηκοότητα , οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τα δεδομένα των ανήλικων αλλοδαπών ή ατόμων χωρίς την υπηκοότητα  εγγράφονται στον ειδική άδεια που εκδίδεται για τους γονείς τους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους.

25. Η έκδοση ειδικής άδειας ή έκδοση της απόφασης με την οποία απορρίπτεται η αίτηση έκδοσης της ειδικής άδειας γίνεται από τον διευθυντή του τοπικού οργάνου της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης ή της τοπικής υποδιεύθυνσης της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης της περιοχής ΝΟΒΟΤΡΟΪΤΣΚΙ ή ΓΚΕΝΙΤΣΕΣΚΙ του  Νομού Χερσόν, ή από τον αναπληρωτή του, σε μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή όλων των εγγράφων που ορίζει ο κανονισμός.

26. Η ειδική άδεια χορηγείται για μία μόνο είσοδο ή για πολλαπλές εισόδους στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και αντίστοιχους εξόδους από αυτά  και ισχύει για ορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στην αίτηση και πιστοποιείται τεκμηριωμένα. Το χρονικό διάστημα αυτό δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής του αλλοδαπού ή ατόμου χωρίς υπηκοότητα στην Ουκρανία και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αναχώρηση από την Ουκρανία (τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες).

Η ειδική άδεια για μία είσοδο στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος και την έξοδο από αυτά εκδίδεται για τους λόγους που αναφέρονται στα σημεία 1-4, 7, 8, 10 της παραγράφου 21 του παρόντος Κανονισμού.

Η ειδική άδεια για πολλαπλές εισόδους στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και εξόδους από αυτά εκδίδεται για τους λόγους που αναφέρονται στα σημεία 5, 6, 9, της παραγράφου 21 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και στους αλλοδαπούς ή άτομα χωρίς την υπηκοότητα , με μόνιμη άδεια παραμονής στην Ουκρανία και με  κατοικία εγγεγραμμένη στην Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας ή στην  Σεβαστούπολη.( γραμμή τρία της περ. 26 με τροποποιήσεις σύμφωνα με την εντολή του Γραφείου υπουργών Νο 722 από τις 16-09-2015 ) .

27. Η απόφαση απόρριψης της αίτησης για την έκδοση στον αλλοδαπό ή ανιθαγενή ειδικής άδειας λαμβάνεται σε περίπτωση:

1) που τα άτομα αυτά αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών της Ουκρανίας και άλλων προσώπων που διαμένουν στην Ουκρανία,

2) όταν το διαβατήριο του αλλοδαπού ή ατόμου χωρίς την υπηκοότητα  είναι πλαστά, φθαρμένα ή δεν πληρούν τα καθορισμένα πρότυπα ή ανήκουν σε άλλο πρόσωπο,

3) όταν ο αλλοδαπός ή άτομο χωρίς την υπηκοότητα  εν γνώσει του παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες ή πλαστά έγγραφα,

4) αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής έχει άλλους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση του λόγους και σκοπούς για την  είσοδο στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος ή αν δεν έχουν παρουσιάσει την επιβεβαίωση των λόγων και των σκοπών της εισόδου στα προσωρινά κατεχόμενά εδάφη.

(  σημείο 5 της παρ. 27 συμπληρώθηκε σύμφωνα με την εντολή του Γραφείου υπουργών Νο 722 από τις 16-09-2015 ) .

28. Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για την έκδοση ειδικής άδειας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην Κρατική Υπηρεσίας Μετανάστευσης ή στο δικαστήριο.

29. Τα τοπικά όργανα της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης ή της τοπικής υποδιεύθυνσης της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης της περιοχής ΝΟΒΟΤΡΟΪΤΣΚΙ ή ΓΚΕΝΙΤΣΕΣΚΙ του Νομού Χερσόν, τηρούν την λίστα των αλλοδαπών και ατόμων χωρίς ιθαγένεια για τα οποία έχει εκδοθεί ειδική άδεια ή απορρίφθηκε η αίτησή τους για την έκδοση τέτοιας άδειας.

30. Η διάθεση της ειδικής άδειας δεν αποκλείει την διεξαγωγή ελέγχου από τους υπαλλήλους της υποδιεύθυνσης φύλαξης κρατικών συνόρων στα σημεία ελέγχου των εγγράφων όσον αφορά το σκοπό της εισόδου του σε προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και της εξόδου από αυτήν.

Ο έλεγχος κατά την είσοδό στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και την έξοδο από αυτά.

31. Ο έλεγχος της εισόδου στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και της εξόδου από αυτό των προσώπων, μεταφορικών μέσων και αγαθών πραγματοποιείται  στα σημεία ελέγχου από τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους των οργάνων και υπηρεσιών ελέγχου.

32. Τα διαβατήρια και άλλα έγγραφα των προσώπων ελέγχονται από τους  εξουσιοδοτημένους υπάλληλους της υποδιεύθυνσης φύλαξης κρατικών συνόρων   προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα και ο κάτοχός του. Κατά τον έλεγχο χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα ελέγχου για εντοπισμό σημαδιών της πλαστογραφίας εγγράφων.

33. Τα πλαστά έγγραφα και αυτά που ανήκουν σε άλλους ή χρησιμοποιούνται για διάπραξη εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης, απομακρύνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υποδιεύθυνσης φύλαξης κρατικών συνόρων, η οποία εξέδωσε αιτιολογημένη γραπτή απόφαση, αντίγραφο της οποίας εκδίδεται στο πρόσωπο. Τα πλαστά έγγραφα αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές για τη λήψη απόφασης με τον τρόπο που προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Ουκρανίας.

34. Κατά την διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων στα σημεία ελέγχου από τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους της υποδιεύθυνσης φύλαξης κρατικών συνόρων χρησιμοποιούν την βάση δεδομένων της Κρατικής Διασυνοριακής Υπηρεσίας και τις λοιπές νόμιμες βάσεις δεδομένων και  εκτελούν δικαστικές αποφάσεις, παραγγελίες κρατικών φορέων προς την Κρατική Διασυνοριακή Υπηρεσία, σύμφωνα με τον κανονισμό παροχής από τα κρατικά όργανα πληρεξουσιοτήτων στην Κρατική Διασυνοριακή Υπηρεσία σχετικά με τα άτομα που περνούν  τα κρατικά σύνορα που επικυρώθηκε με την εντολή του γραφείου υπουργών της Ουκρανίας από τις 17 Απριλίου 2013 Νο 280 (  (ΦΕΚ Ουκρανίας, έτος 20103 αριθμός  31, σελ. 1083 ).

  και  με τα αποτελέσματα αξιολόγησης  των αιτίων για την άρνηση εισόδου  των προσώπων  στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας ή εξέρχονται από αυτό.

35. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της υποδιεύθυνσης φύλαξης κρατικών συνόρων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αξιολόγησης των κινδύνων μπορούν να διεξάγουν επαναληπτικό έλεγχο έγγραφων των προσώπων τα οποία εισέρχονται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας ή εξέρχονται από αυτό.

36. Οι πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που εισέρχονται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας ή εξέρχονται από αυτό καταχωρούνται από  εντεταλμένους υπαλλήλους της υποδιεύθυνσης φύλαξης κρατικών συνόρων στην  αντίστοιχη βάση δεδομένων.

37. Στα διαβατήρια και στις ειδικές άδειες που υποβάλλονται από αλλοδαπούς και ανιθαγενείς οι οποίοι εισέρχονται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας ή εξέρχονται από αυτό τοποθετείται ειδικό σήμα από τους αρμόδιους υπαλλήλους των κρατικών μονάδων φύλαξης των συνόρων.

Το υπόδειγμα του σήματος καθορίζεται από την Διοίκηση Κρατικής Υπηρεσίας Συνόρων.

38. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της υποδιεύθυνσης της φύλαξης κρατικών συνόρων  απαγορεύουν την είσοδο στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας στις περιπτώσεις που:

1) το πρόσωπο έχει καταθέσει πλαστό ή φθαρμένο έγγραφο, καθώς και τα έγγραφα του δεν είναι έγκυρα ή δεν συμμορφώνονται με καθορισμένα έντυπα ή ανήκουν σε άλλο πρόσωπο,

2) στην βάση δεδομένων της Υπηρεσίας Κρατικών Συνόρων υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την απαγόρευση εξόδου του ατόμου από την Ουκρανία,

3) στο διαβατήριο του αλλοδαπού ή ανιθαγενούς λείπει το σήμα διέλευσης κρατικών συνόρων ή δεν έχουν κάρτα μετανάστευσης,

4) ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής δεν έχει ειδική άδεια ή η άδεια αυτή έχει λήξει, 

5) η είσοδος του αλλοδαπού  ή ανιθαγενή στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της  Ουκρανίας είναι εις βάρος των συμφερόντων της εθνικής ασφάλειας,

6) ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει τον σκοπό της εισόδου   του στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος  της Ουκρανίας,

7) το πρόσωπο έχει παραβιάσει τους όρους και τη σειρά του έλεγχου  κατά την είσοδο στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας, τους τελωνειακούς κανόνες, υγειονομικά πρότυπα ή τους κανόνες ή δεν έχει συμμορφωθεί με τις νομικές διατάξεις ή τις απαιτήσεις των εντεταλμένων υπαλλήλων των οργάνων και υπηρεσιών έλεγχου,  οι οποίοι διεξάγουν τον κρατικό έλεγχο στα σημεία ελέγχου,

8) ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής  κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαμονής του στην επικράτεια της Ουκρανίας δεν αναχώρησε από την Ουκρανία μέσω σημείου ελέγχου,

9) ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής  κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαμονής του στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας δεν αναχώρησε μέσω σημείου ελέγχου,

39. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της υποδιεύθυνσης της φύλαξης κρατικών συνόρων  απαγορεύουν την έξοδο από το προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας στις περιπτώσεις που:

1) το πρόσωπο έχει καταθέσει πλαστό ή φθαρμένο έγγραφο, καθώς και τα έγγραφα του δεν είναι έγκυρα ή δεν συμμορφώνονται με καθορισμένα έντυπα ή ανήκουν σε άλλο πρόσωπο,

2) στην βάση δεδομένων της Υπηρεσίας Κρατικών Συνόρων υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την απαγόρευση εισόδου του ατόμου στην Ουκρανία,

3) η έξοδος του αλλοδαπού ή ανιθαγενή από το προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της  Ουκρανίας είναι εις βάρος των συμφερόντων της εθνικής ασφάλειας, απειλεί την δημόσια υγεία, τα δικαιώματα και νόμιμα συμφέροντα των υπηκόων της Ουκρανίας και άλλων ατόμων

4) ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής δεν έχει ειδική άδεια,

5) το πρόσωπο έχει παραβιάσει τους όρους και τη σειρά του έλεγχου  κατά την είσοδο στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας, τους τελωνειακούς κανόνες, υγειονομικά πρότυπα ή τους κανόνες ή δεν έχει συμμορφωθεί με τις νομικές διατάξεις ή τις απαιτήσεις των εντεταλμένων υπαλλήλων των οργάνων και υπηρεσιών έλεγχου,  οι οποίοι διεξάγουν τον κρατικό έλεγχο στα σημεία ελέγχου,

6) ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής  δεν εισήλθε στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της  Ουκρανίας μέσω σημείου ελέγχου,

7) ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής  κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαμονής του στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας δεν αναχώρησε μέσω σημείου ελέγχου,

40. Αν υπάρχουν λόγοι να απορριφτεί η αίτηση του πρόσωπου για την είσοδο στο   προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και έξοδο από αυτό, ο  εξουσιοδοτημένος λειτουργός της υποδιεύθυνσης φύλαξης κρατικών συνόρων αρνείται να επιτρέψει την είσοδο / έξοδο και λαμβάνει αιτιολογημένη γραπτή απόφαση με λόγους της άρνησης κατά το υπόδειγμα σύμφωνα με το Παράρτημα 4.

Ένα αντίγραφο της απόφασης για την άρνηση εισόδου στο προσωρινά κατεχόμενο   έδαφος της Ουκρανίας και εξόδου από αυτό παραδίδεται στο πρόσωπο, το οποίο  επιβεβαιώνει με την υπογραφή του σε κάθε αντίγραφο γεγονός της παραλαβής της απόφασης. Σε περίπτωση άρνησης να υπογράψει συντάσσεται σχετική πράξη. 

41. Κατά της απόφασης του αρμόδιου υπαλλήλου της υποδιεύθυνσης φύλαξης κρατικών συνόρων σχετικά με την απόρριψη της αίτησης για την είσοδο στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας την έξοδο από αυτό μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά νόμιμο τρόπο.

42. Εφαρμογή των νόμιμων απαιτήσεων των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των οργανισμών και υπηρεσιών του ελέγχου απαιτείται από όλα τα πρόσωπα που εισέρχονται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας ή εξέρχονται από αυτό.

43. Η διεύθυνση σιδηροδρομικών και αυτοκινητιστικών σταθμών, σταθμαρχείων και σημείων πώλησης των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και τα οχήματα και το προσωπικό οργανώνει λαμβάνει εγκαίρως μέτρα για να προειδοποιήσει την διεξαγωγή του ελέγχου σε περιοχές των συνόρων, των τελωνείων και άλλων ελέγχων και την κατάρτιση των ατόμων που εισέρχονται στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος  της Ουκρανίας ή εξέρχονται από αυτό, μέχρι την διεξαγωγή των συνοριακών, τελωνειακών και άλλων ελέγχων στα σημεία ελέγχου.

44. Για την παράβαση του κανονισμού εισόδου στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και εξόδου από αυτό, ο οποίος καθορίζεται με την παρούσα πράξη, το πρόσωπο φέρει ευθύνη σύμφωνα με το νόμο.

Το συνημμένο  1 του Κανονισμού

Σημεία ελέγχου  για την είσοδο στο   προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και έξοδο από αυτό .

 Σημεία ελέγχου  για την είσοδο στο   προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και έξοδο από αυτό με αυτοκίνητο : ΚΑΛΑΝΤΣΑΚ, ΤΣΑΠΛΙΝΚΑ, ΤΣΟΝΓΚΑΡ

Σημεία ελέγχου  για την είσοδο στο   προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και έξοδο από αυτό στους  σιδηροδρομικούς σταθμούς : ΧΕΡΣΟΝ, ΜΕΛΙΤΟΠΟΛ, ΒΑΝΤΙΜ, ΝΟΒΟΟΛΕΞΙЇΒΚΑ .

Το συνημμένο  2  του Κανονισμού

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ  για την είσοδο στο   προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και έξοδο από αυτό  του αλλοδαπού  ή ανιθαγενή .

Το συνημμένο  3  του Κανονισμού

ΑΙΤΗΣΗ

Το συνημμένο  4  του Κανονισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ

Για την άρνηση εισόδου στο   προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας και έξοδο από αυτό